Vad är bostadsrättsförening
Av: Styrelsen
söndag 22 april 2018
Bild: Bostadsrättsförningen Fornfyndet i Lund

Vad är en bostadsrättsförening?

En bostadsrättsförening (Brf) är en variant av ekonomisk förening och är en juridiskt självständig enhet som ägs av medlemmarna, det vill säga bostadsrättsinnehavarna. Sedan 1930-talet regleras bostadsrätten av en särskild lag, bostadsrättslagen (BRL). Till stora delar hänvisar den lagen till den allmänna lagen om ekonomiska föreningar (LEF). Skälet till en särskild lag är behovet av klara regler vid nyttjandet och medlemmarnas och bostadsrättsföreningens skyldigheter. Utöver lagarna finns föreningens stadgar som exempelvis reglerar vilka medlemmar som skall antas, hur verksamheten skall vara organiserad etc.

Bostadsrättsföreningen driver en ekonomisk verksamhet med medlemmarna som delägare. De har därmed inflytande över husets förvaltning och föreningens ekonomi. Särskilt viktigt är att bostadsrätten bedrivs efter självkostnadsprincipen. Det är inte meningen att föreningen skall gå med vinst utan bostadsrättsinnehavaren betalar bara sin andel av föreningens kostnader. Det är av stor betydelse att kostnaderna hålls nere eftersom en bostadsrättsförening, i motsats till de allmännyttiga bostadsföretagen, inte kan tillämpa hyresutjämning. De äldre billigare husen subventionerar de nyare dyrare husen i allmännyttans husbestånd.

Bostadsrättsföreningen har bildats för att äga husen och bedriva fastighetsförvaltning i medlemmarnas intresse. Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman. Under stämman kan medlemmarna – som har en röst vardera – utöva sitt inflytande. Undantag förekommer då en medlem inte får rösta i en viss fråga på grund av jäv. Stämmans uppgift är att fatta grundläggande beslut som fastställande av resultaträkning, val av styrelse samt policyfrågor. Som föreningens beslut gäller det förslag som har fått flest röster. I några fall krävs kvalificerad majoritet (2/3 av rösterna).