Försäkring
Av: Styrelsen
lördag 16 januari 2021

Från och med 2021-01-01 har vi i BRF Fornfyndet gemensam bostadsrättsförsäkring. Försäkringen är tecknad hos Länsförsäkringar Skåne.

I den årliga upphandlingen av försäkring för föreningens gemensamma delar har vi från och med i år kompletterat med bostadsrättsförsäkring. Det innebär att du som medlem inte längre behöver teckna bostadsrättstillägg till din hemförsäkring.

Nedan text är klippt ur vår försäkringsmäklares information till bostadsrättshavare.

Vad gäller för dig som medlem i BRF Fornfyndet?

Som bostadsrättshavare har du ett avsevärt större ansvar än en vanlig hyresgäst. Här ges en kort beskrivning av regelsystemet. Den är inte fullständig. Givetvis är det Bostadsrättslagen och föreningens stadgar som gäller.

Delat ansvar

Grundtanken i Bostadsrättslagen är att föreningen och bostadsrättshavare är jämbördiga parter som genom stadgarna i förväg kommit överens om en fördelning av framtida underhålls- och reparationsansvar. Huvudregeln är att du som bostadsrättshavare ansvarar för underhåll och reparation av lägenhetens inre, så som ytskikt, vitvaror och liknande, medan föreningen ansvarar för allt det som är utanför lägenheten.

Det finns två typer skador skiljer sig från huvudregeln: Vid brand- och s.k. vattenledningsskador är du bara reparationsansvarig för skadorna om du – eller någon som du har ansvar för (inneboende, gäster, hantverkare och liknande) – varit vårdslös. Begreppet vattenledningsskada omfattar inte alla typer av läckage- och fuktskador. Det är bara om det är läckage från trycksatta tappvattenledningar som det är en vattenledningsskada i Bostadsrättslagens mening.

Andra läckage- eller fuktskador, exempelvis genom bristfälliga tätskikt, värmesystem eller genom läckande disk- och tvättmaskiner som kopplats till ledningssystemet utgör inte vattenledningsskador och alltså huvudregeln. För att ta ett vanligt exempel är det alltså du som bostadsrättshavare som är reparationsansvarig för skadorna inne i ett badrum där ytskiktet släppt igenom vatten, oavsett om du varit vårdslös eller ej.

Skador utanför din lägenhet

I din egen lägenhet är du alltså enligt huvudregeln reparationsansvarig för skador, även om du inte gjort något fel. För att du däremot skall kunna göras ansvarig också för skador som letar sig ut från lägenheten, exempelvis vatten som från ditt otäta badrum tränger ner grannen nedanför, förutsätts däremot alltid att du på något sätt kan anses ha varit vårdslös. Vad som är vårdslöst är ofta en omdiskuterad fråga som inte kan besvaras generellt, men om du bygger om ditt badrum på ett icke fackmannamässigt sätt och vatten därför tränger ut, så löper du stor risk att anses som vårdslös. Om du däremot får en läcka bakom en kakelplatta, en läcka som du inte kan se utifrån, blir bedömningen sannolikt den motsatta. Här vägs således en rad faktorer in – vad du som lekman sett eller borde ha sett, förstått eller borde ha förstått. Bara det faktum att vatten trängt ut utanför lägenheten är inte tillräckligt för att du automatiskt skall anses som vårdslös. Om du å andra sidan vet att lägenheten har ursprungsstandard med gamla tätskikt och att flera grannar redan haft skador, då ökar risken för att du kan anses vara ansvarig, om du trots denna kunskap inte renoverar, utan fortsätter att duscha med skador som följd.

Hur kan du bäst skydda dig?

Som du kan läsa längre ned kan du delvis skydda dig genom en försäkring, men aldrig helt. Därför är det enklaste svaret: undvik skador. Ingen kan gardera sig helt mot att oturen är framme, men när det gäller ett gammalt uttjänt badrum är det inte frågan om utan när det börjar läcka och kom alltså ihåg att som bostadsrättshavare är det du själv som har ansvaret för att förebygga detta.

Betydelsen av tilläggsförsäkring för bostadsrättshavare!

Du kan försäkra det ansvar du har som bostadsrättshavare enligt Bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Vissa försäkringsbolag talar om Hem och Bostadsrättsförsäkring, andra om ”bostadsrättstillägg”. Normalt tecknas detta tillägg som komplettering till den vanliga hemförsäkringen. men vissa försäkringsbolag har även gjort det möjligt för föreningen att teckna ett gemensamt tillägg för samtliga lägenheter. Observera att en gemensam tilläggsförsäkring inte ersätter behovet av en egen hemförsäkring! Den vanliga hemförsäkringen behövs fortfarande bl.a. för att du skall vara skyddad vid skador på ditt lösöre och för det fall någon riktar ett skadeståndskrav mot dig.

Men vad betyder tillägget i praktiken? Syftet är dubbelt. Dels ges ett skydd för den egendom som du eller någon av dina företrädare tillfört lägenheten och som skulle blivit fast egendom om föreningen istället gjort installationen. Exempelvis, den du köpte lägenheten av har lagt in parkett över befintlig linoleummatta och installerat en diskmaskin som ej finns i grundstandard. Denna egendom (parkettgolv och diskmaskin) är inte försäkrad genom föreningen och ingår inte heller i din hemförsäkring om det inte finns ett bostadsrättstillägg.

Dels syftar tillägget också till att skydda egendom, som visserligen tillhör föreningen, men där du genom stadgarnas bestämmelser övertagit underhålls- och reparationsansvaret. Här fungerar inte heller en vanlig hemförsäkring, eftersom den ju normalt enbart avser din egen egendom! Hemförsäkringen ersätter inte det som har orsakat skadan. Vid läckage från ett badrum som beror på brister i ytskiktet ersätter därför försäkringen inte kostnaden för nya yt- och tätskikt.

Som bostadsrättshavare ska du alltid se till att du skyddas genom en tilläggsförsäkring, antingen som du tecknat själv, eller som föreningen tecknat gemensamt för samtliga bostadsrättslägenheter. Men kom ihåg, en tilläggsförsäkring ger aldrig ett fullständigt skydd, dels finns alltid en egen självrisk, dels kan den skadade egendomen helt eller delvis vara undantagen eller avskriven.

Åldersavdrag

En grundtanke i försäkring är att man inte skall tjäna på en skada. Som en konsekvens av detta är det inte att du har ett golv eller att du har en spis som försäkringen gäller för. Det som är försäkrat är golvet eller spisen som du faktiskt har. Ett golv är så gammalt att det ändå hade behövt bytas inom en nära framtid, så innebär en skada bara att du måste renovera golvet något tidigare än du annars hade behövt. Golvet är, som man uttrycker det, helt eller delvis avskrivet. Har du alltså ett gammalt parkettgolv får du sannolikt ta stora delar av reparationskostnaden ur egen ficka.
Exempel: Om ett trettioårigt golv skadas och beräknad livslängden på parkett är fyrtio år, så ersätts bara 25 % av kostnaden för det nya golvet! Egentligen kompenseras du fullt för den del av golvets beräknade livslängd som du på grund av skadan inte kan utnyttja. Det känns säkert som en klen tröst när du inte alls räknat med att behöva göra någon renovering och inte lagt undan pengar för detta.

Bostadsrättstillägg – villkor

Försäkringen gäller för skada på egendom enligt villkor V 513.

Högsta ersättning

– egen bekostad fast inredningFullvärde
– övrig skada på bostadsrättslägenhetenFullvärde
– uthus och garage150 000 kr F
– tomtmark50 000 kr

Bostadsrättsförsäkringen gäller utan rätt till efterskydd.
Bostadsrättsförsäkring V 513:8*

Med komplettering av villkor V066 gäller försäkringen inte för den underhållsskyldighet bostadsrättshavaren har enligt bostadsrättslagen eller föreningens stadgar. Försäkringen gäller inte heller för inredning och standard utöver föreningens ursprungliga.

Sammanfattningsvis

Undvik att skador inträffar
Det bästa för alla parter – dig själv, din förening och dina grannar – är självklart att det inte inträffar någon skada! Därför är det viktigt att genomföra underhåll i lägenheten, så att sådant som är gammalt och slitet och kan orsaka skador, ett gammalt badrum, en gammal disk- eller tvättmaskin, renoveras eller byts ut innan skadan är framme.

Skydda med försäkring
Om en skada ändå inträffar, är det viktigt att minska din egen kostnad genom att ha rätt försäkring.

Bostadsrättsföreningen Fornfyndet har genom Länsförsäkringar tecknat “bostadsrättstillägg” för samtliga medlemmar.